ZACZNIJ OD KROPKI – kreatywny konkurs artystyczny

Wspólnie z Wydawnictwem Mamania zapraszamy Was do udziału w kreatywnym konkursie artystycznym ZACZNIJ OD KROPKI.

Książkę P. H. Reynoldsa „Kropka” znają niemal wszyscy, to ona stała się inspiracją do obchodzonego 15 września Dnia Kropki – święta mającego pobudzać kreatywność i pokłady twórczego myślenia.

Zacznij od kropki” to kontynuacja książki w formie zeszytu ćwiczeń pobudzających wyobraźnię i zachęcających do aktywnej twórczości 🙂 Aby wygrać swój własny egzemplarz należy:

 • stworzyć kompozycję, której punktem wyjścia jest KROPKA (dosłownie lub w przenośni). W procesie twórczym ODRZUCAMY TRADYCYJNE TECHNIKI PLASTYCZNE dając pole wyobraźni – może wyrysujecie coś kropkowego patykiem na piasku albo ułożycie mandalę z płatków kwiatów? Może powstanie szalony kolaż?
 • kompozycję uwiecznioną w formie fotografii (jednej lub całego zestawu) lub filmu należy opublikować na swoim profilu na Facebooku jako post publiczny z hashtagiem: #ZacznijOdKropki #WydawnictwoMamania oraz #DomBajek.

Publikacja postu konkursowego musi nastąpić do godz. 23.59 dnia 15 sierpnia br.

TERMINY:

 • czas rozpoczęcia konkursu 13.07.2022
 • termin na zgłoszenia do 15.08.2022 do godz. 23.59.
  Wyniki konkursu opublikujemy 19.08.2022 na profilu Domu Bajek na Facebooku.

Nagrody :
– autorzy 3 zwycięskich filmów otrzymają książkę „Zacznij od kropki” Petera H. Reynoldsa, wyd. Mamania.

Wysyłka tylko na terenie PL.

ZAPRASZAMY!!!

Szczegółowy regulamin konkursu:

Regulamin konkursu dla dzieci „STWÓRZ TANIEC UKOCHANEGO BOHATERA LITERACKIEGO”

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Bajek w Poznaniu (Fundacja Jak Malowana) z siedzibą w Poznaniu osiedle Dębina 6, 61-450 Poznań oraz Wydawnictwo Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łowicka 25 lok. P-3 zwani dalej Organizatorami.
 2. Konkurs rozpoczyna się 13.07.2022 r. i trwać będzie do godz. 23.59 dnia 15.08.2022 r.
 3. Przedmiotem Konkursu jest zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu będącego odpowiedzią na zadany temat.
 4. Temat prac konkursowych brzmi:

ZACZNIJ OD KROPKI.

 1. W konkursie mogą brać udział rodziny zamieszkujące obszar Rzeczpospolitej Polskiej zwani dalej Uczestnikami.
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie plastyczno-artystycznej wrażliwości u dzieci i młodzieży, promowanie czytelnictwa oraz aktywności twórczej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Każdy Uczestnik może wykonać jedną kompozycję konkursową uwiecznioną w postaci zdjęcia/zestawu zdjęć lub filmu.
 2. Oceny prac dokona specjalne Jury powołane przez Organizatorów Konkursu.
 3. Film należy opublikować na prywatnym profilu na Facebooku, jako post publiczny i opatrzyć hasłem #ZacznijOdKropki #WydawnictwoMamania oraz #DomBajek .
 4. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych, jak i ich przetwarzaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatorów, a także w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu z właścicielem danych, wskazania laureatów Konkursu.
  Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. Prosimy o nie zamieszczanie na filmie imienia, nazwiska oraz innych danych osobowych.
 6. Organizatorzy informują, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską,
  b) obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu),
  c) rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne, wystawienie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
  d) wprowadzania do pamięci komputera,
  e) wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu wyłoni spośród przekazanych filmów laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu facebookowym Organizatorów.
 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.

Uwagi:

 1. Przekazując film na konkurs, Uczestnik zgadza się na umieszczenie filmu na stronie www, blogu oraz profilu facebookowym Organizatorów.
ZACZNIJ OD KROPKI – kreatywny konkurs artystyczny